ARİYET MALZEME VE PREFABRİK BETON ELEMANLARI MAL ALIM İŞİ


İlgili Müdürlük
OSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu
İhale Süreci Devam Ediyor
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Usulü
Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati
19 Temmuz 2022 Salı 10:00

ARİYET MALZEME VE PREFABRİK BETON ELEMANLARI MAL ALIM İŞİ
ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


ARİYET MALZEME VE PREFABRİK BETON ELEMANLARI MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/596451
 
1-İdarenin
a) Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52400 FATSA/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4522330696 - 4527773100
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : ARİYET MALZEME VE PREFABRİK BETON ELEMANLARI MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM ARİYET MALZEME VE PREFABRİK BETON ELEMANLARI MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.KISIM: Ocak Teslimi Malzemeler Yüklenicinin depolama alanından teslim alınacak olup; Nakliye idareye aittir. Yüklenicinin depolama sahası ihalenin her kısmına ilişkin (Fatsa) şehir merkezine 20km mesafeyi geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 20km üzeri her mesafe için nakliye hesabı yapılacak ve teklif bedelden kesilecektir. 2.KISIM: Ocak Teslimi Malzemeler Yüklenicinin depolama alanından teslim alınacak olup; Nakliye idareye aittir. Yüklenicinin depolama sahası ihalenin her kısmına ilişkin (Altınordu) şehir merkezine 20km mesafeyi geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 20km üzeri her mesafe için nakliye hesabı yapılacak ve teklif bedelden kesilecektir. Nakliyeli Malzemeler için, Yüklenicinin depolama alanından yüklenici tarafından nakli yapılmak suretiyle çalışma sahasına teslim edilecektir. Şehir merkezinden ilçe şefliklerinde çalışma sahası ortalama mesafe 30 km olarak dikkate alınmıştır. 30 km sonrası için yükleniciye ek nakliye ücreti ödenmeyecektir. 3.KISIM:Altınordu İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi 1225 nolu sokak Altınordu/ORDU Fatsa İlçesi: Meşebükü Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Ambarı Fatsa/ORDU Ünye İlçesi: Cevizdere Mahallesi Söğütlüpınar Sokak No:4 Cevizdere Su Deposu Ünye/ORDU
ç) Süresi/teslim tarihi : 1. ve 2. Kısım: Sözleşme imzalanmasına müteakip 150 takvim günü içerisinde İdarenin ihtiyacına binaen talepleri doğrultusunda peyderpey teslim alınacaktır. 3.Kısım: Sözleşme imzalanmasına müteakip 1. teslimat 30 takvim günü, 2. teslimat 1. teslimatın yapılmasına müteakiben 30 takvim günü içerisinde yapacaktır. Yüklenici teslimatın tamamını toplam 60 takvim günü içerisinde tamamlayacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : OSKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonu Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 Fatsa/ORDU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
3.KISIM: Prefabrik Beton Elemanları için; TS EN 1917
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Tek Sözleşmeye Bağlı 1.Kısım ve 2.Kısımlar için Ariyet (Agrega) Malzemesi Mal Alım işi, 3.Kısım için, Prefabrik Beton Elemanları Mal Alım İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 


Telefon
04522330696
Faks
04527773100
E-Posta
Şartname Bedeli
0,00
Doküman Teslim Yeri
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/