Sayaçlar standartlara uygun sistem ve tiplerde ayarlı, damgalı, mühürlü olacaktır. 
Sayaçların konulacağı yer OSKİ Genel Müdürlüğü'nce saptanacak, olabildiğince kapıya yakın, girilmesi ve okunması kolay olan donmaya ve dış etkilere karsı önlem alınacak bir yerde olmalıdır. Sayaçların korunması için yapılacak sayaç kutuları OSKİ Genel Müdürlüğü'nün standartlarına uygun olarak abone tarafından masrafları karşılanarak yaptırılır. 
İnşaat, şantiye, park, bahçe vb aboneliklerde betondan saç kapaklı sayaç kutusu yapmak zorunludur. 
Sayaçların konulduğu yer için abonelerce kira veya başka bir adla OSKİ Genel Müdürlüğü'nden bedel istenemez. 
 
Sayaca bağlanacak bağlantı rekorları OSKİ Genel Müdürlüğü'nce mühürlenecektir veya kelepçelenecektir. 
 
Sayaç bağlantısından sonra yapılacak değişikliklerde, abone gerekli tesisatı hazırladıktan sonra sayacın yerinin değiştirilmesi için OSKİ Genel Müdürlüğü'ne başvurmak zorundadır. Kurum elemanlarımızın göstereceği yere abone sayacını aldırabilir. Sayaç yerini değiştirme abonenin sorumluluğundadır. Sayaç bağlantı rekorları kurum tarafından mühürlenir. Aboneden Sayaç Sökme - Takma Bedeli tahsil edilir. 
 
Sayaçların çapı; abonenin bir saatte almak istediği su miktarı, abone yolunun boru çapı ve ilgili kuruluşlarca uygulanan mevzuat göz önünde tutularak OSKİ Genel Müdürlüğü'nce saptanır. Abonenin tüketiminin artması durumunda daha büyük çaplı sayaç takılması için OSKİ Genel Müdürlüğü'ne başvurulur. OSKİ Genel Müdürlüğü'nün isteği uygun bulması durumunda, Sayaç Sökme - Takma Bedeli karşılığında sayacın değiştirilmesi OSKİ'ca yapılır. Gerektiğinde daha büyük çaplı sayacın takılmasını OSKİ Genel Müdürlüğü aboneden isteyebilir. Ø20 mm'den daha büyük sayaçlar abone tarafından temin edilir.
 
Birden fazla birimi olan binalarda her birime ayrı sayaç ile su verilmesi durumunda, OSKİ Genel Müdürlüğü'nce binanın dahili tesisatı dikkate alınarak her birime ayrı ayrı su verilecek şekilde işlem hazırlanır ve sayaçların konulacağı yer saptanır. Hidroforlu (su depolu) binalarda da aynı işlem yapılır; hidrofordan önce ana sayaç konulmaz. Abone işlemleri tamamlanarak abone sözleşmesi yapıldıktan sonra OSKİ Genel Müdürlüğü'nce abonelere su verilir. Yapılacak işlemin bedeli yürürlükteki tarifelere göre abonelerce ödenir. 
 
OSKİ Genel Müdürlüğü'nün fotoğraflı kimliğini taşıyan memurları, çalışma saatleri içinde her zaman ve gerekli görülen diğer zamanlarda su sayaçlarının bulunduğu yere kadar (bina ve bahçe içine girip) tesisatı ve sayacı kontrol ederler. Abone veya bina sahibi kimlik belgesi gösterildiği halde sayacı ve tesisatı kontrol ettirmemekte direnirse suyu kapatılır. 
 
Aboneler su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesini isteyebilirler. Bu durumda aboneye tahakkuk eden su miktarı "ortalama tahakkuk" ile belirlenir ve Sayaç Muayene bedeli ile birlikte peşinen tahsil edilir. Sayaçlar ilgili Bakanlık tarafından kabul edilen projelere göre kurulmuş ve kabul edilmiş olan ayar istasyonlarında ilgili bakanlık teşkilatı tarafından kontrol edilir. Tahrip olmuş sayaçlar ile mührü kopuk sayaçlar için aboneler itirazda bulunamazlar. Bu türlü sayaçlar kontrole alınmazlar ve Aboneye 54'üncü madde hükümleri uygulanır. Kontrol edilmek üzere ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya göndereceği kimse hazır bulunabilir. Kontrolde bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda bulunmuş gibi işlem görür. Kontrol sonucunda, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen belgeye göre; 
 
Tüketim göstergesinin tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, tahakkuk kayıtları düzeltilir, itirazın edildiği tarihten o tarihe kadarki su sarfiyatı da "ortalama tahakkuk" a göre hesaplanır, tahsil edilir ve sayacı değiştirilir;
Tüketim göstergesinin kısmen (%) geçersiz olduğu saptanmış ise, kısmen geçersiz olduğu dönemlerdeki hata payı hesaplanarak yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Ortalama tahakkuka göre ödemiş olduğu meblağdan alacağı varsa iade edilir, borcu varsa tahsil edilir. Sayacı değiştirilir;
Sayacın doğru çalıştığı saptanırsa, aboneye tahakkuk etmiş bulunan su miktarının karşılığında bakiye borç yürürlükteki tarife bedeli üzerinden peşinen alınır.
OSKİ genel Müdürlüğü sayaçları satın alıp, abonelere satacağı gibi, aboneler de OSKİ standartlara uygun olmak koşuluyla OSKİ Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği tipte sayacı satın almakta serbesttir. Ancak bu sayaçlar OSKİ tarafından yerine takılır ve aboneden Sökme- Takma Bedeli alınır. 
 
OSKİ genel Müdürlüğü yürürlükteki tarifeye göre aylık ücret alarak sayaçların bakım ve tamirini yapabilir. 
 
Donarak patlayan su sayaçlarında üst mekanizmanın etkilenerek, numaratörlerinin boşa döndüğü uzman kişilerce de belirlenmesi durumunda, patlak olarak sökülen su sayaçlarının, su sayacının patlak olduğu sürede kaydetmiş olduğu tüketim 78'inci madde hükmüne göre hesaplanarak tahakkuk ve tahsilatı yapılır.
 
Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.