Altınordu, Kabadüz, Ulubey ve Mesudiye İlçeleri Muhtelif İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hattı İkmali İnşaatı İşi Yapım İşi


İlgili Müdürlük
OSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu
İhale Süreci Devam Ediyor
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Usulü
Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati
18 Haziran 2021 Cuma 10:30

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Altınordu, Kabadüz, Ulubey ve Mesudiye İlçeleri Muhtelif İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hattı İkmali İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/283674
 
1-İdarenin
a) Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52400 FATSA/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4522330696 - 4527773100
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Altınordu, Kabadüz, Ulubey ve Mesudiye İlçeleri Muhtelif İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hattı İkmali İnşaatı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kazı ve Dolgu, Muhtelif Çaplarda PE100 Boru ile 2.343 metre İçmesuyu Hattı, İçmesuyu Depoları, Fosseptik İnşaatı ve Sanat Yapıları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Altınordu-Kabadüz-Ulubey-Mesudiye / ORDU
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.06.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : OSKİ Genel Müdürlüğü Dolunay Mah. Dolunay Sok. No: 12 Zemin Kat İhale Salonu Fatsa/ORDU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan A-III (BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ) ve A-IV (İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ) Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60

 
 
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
YERİNDE DÖKME ŞEBEKE MASLAĞI YAPILMASI, MEKANİK EKİPMANLARININ TEMİNİ VE MONTAJI (Ø63 PE Hat Üzerinde) 4% 5% 3
YERİNDE DÖKME ŞEBEKE MASLAĞI YAPILMASI, MEKANİK EKİPMANLARININ TEMİNİ VE MONTAJI (Ø75 PE Hat Üzerinde) 6% 7% 3
BETONARME İNŞAATI TAMAMLANMIŞ TİP 10 METREKÜPLÜK MEVCUT MASLAK YAPISININ MEKANİK EKİPMANLARININ TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI (DN 80 EKİPMANLAR İLE) 1% 1,5% 2
BETONARME İNŞAATI TAMAMLANMIŞ 50 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNCE İŞÇİLİKLERİNİN YAPILMASI, MEKANİK EKİPMANLARININ TEMİNİ VE MONTAJI İLE ELEKTRİK İŞLERİNİN YAPILMASI 3% 4% 2
TERFİ MERKEZİ İNŞAATININ YAPILMASI, MEKANİK EKİPMANLARININ TEMİNİ VE MONTAJI İLE ELEKTRİK İŞLERİNİN YAPILMASI 12% 15% 3
500 KİŞİLİK SIZDIRMAZ FOSSEPTİK İNŞAATININ YAPILMASI 6% 7% 2
Ø 63 PE 100 PN 10 BORU İLE STABİLİZE DOLGULU İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 8% 9% 3
SERVİS TE İLE VANANIN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI (ABONE BAĞLANTISI İÇİN) 1% 1,5% 2
ABONE HATTININ YAPILMASI (STABİLİZE MALZEME İLE) 0,35% 0,45% 2
BASINÇ KIRICI VANA ODASI İNŞAATI YAPILMASI, EKİPMANLARININ TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI (Ø75-63 PE Hat Üzerine) 2% 3% 2
TİP TAHLİYE ODASI İNŞAATI YAPILMASI EKİPMANLARIN TEMİNİ VE MONTAJI 0,7% 0,9% 2
BUŞAKLE TAKIMI DAHİL DN 65 PN 16 ELASTOMER SÜRGÜLÜ VANA İLE TAHLİYE HATTI YAPILMASI 0,7% 0,9% 2
TİP VANTUZ ODASI İNŞAATI YAPILMASI EKİPMANLARIN TEMİNİ VE MONTAJI 0,8% 1% 2
DN 50 PN 16 BUŞAKLELİ KOMBİNE VANTUZUN TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ 1,5% 2% 2
100 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİNİN YAPILMASI 30% 34% 4
2.63 M YÜKSEKLİĞİNDE BETONARME DİREKLİ, KAFES TELİ İLE HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI 3% 4% 2
İMALATI YAPILMIŞ ÇELİK BORU HATTI ÜZERİNE KATOTİK KORUMA YAPILMASI 0,7% 0,9% 2
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
01 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (OSKİ) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.


Telefon
04522330696
Faks
04527773100
E-Posta
Şartname Bedeli
0,00
Doküman Teslim Yeri
OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52400 FATSA/ORDU