MUHTELİF ÇAPLARDA HDPE BORU, PREFABRİK BETON ELEMANLARI, SFERO DÖKÜM KAPAK VE ARİYET MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ


İlgili Müdürlük
OSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu
İhale Süreci Devam Ediyor
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Usulü
Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati
27 Nisan 2021 Salı 10:00

 
MUHTELİF ÇAPLARDA HDPE BORU, PREFABRİK BETON ELEMANLARI, SFERO DÖKÜM KAPAK VE ARİYET MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ
ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF ÇAPLARDA HDPE BORU, PREFABRİK BETON ELEMANLARI, SFERO DÖKÜM KAPAK VE ARİYET MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/158768
 
1-İdarenin
a) Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52100 FATSA/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4522330696 - 4522333100
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MUHTELİF ÇAPLARDA HDPE BORU, PREFABRİK BETON ELEMANLARI, SFERO DÖKÜM KAPAK VE ARİYET MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kısım Muhtelif Çaplarda HDPE Boru, Prefabrik Beton Elemanları, Sfero Döküm Kapak ve Ariyet Malzemesi Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.KISIM: Altınordu İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi 1225 nolu sokak Altınordu/ORDU Fatsa İlçesi: Meşebükü Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Ambarı Fatsa/ORDU Ünye İlçesi: Cevizdere Mahallesi Söğütlüpınar Sokak No:4 Cevizdere Su Deposu Ünye/ORDU 2.KISIM: Altınordu İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi 1225 nolu sokak Altınordu/ORDU Fatsa İlçesi: Meşebükü Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Ambarı Fatsa/ORDU Ünye İlçesi: Cevizdere Mahallesi Söğütlüpınar Sokak No:4 Cevizdere Su Deposu Ünye/ORDU 3.KISIM: Altınordu İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi 1225 nolu sokak Altınordu/ORDU Fatsa İlçesi: Meşebükü Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Ambarı Fatsa/ORDU Ünye İlçesi: Cevizdere Mahallesi Söğütlüpınar Sokak No:4 Cevizdere Su Deposu Ünye/ORDU 4.KISIM: Ocak Teslimi Malzemeler için, Yüklenicinin depolama sahası ihalenin her kısmına ilişkin (Altınordu) şehir merkezine 20km mesafeyi geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 20km üzeri her mesafe için nakliye hesabı yapılacak ve teklif bedelden kesilecektir. Nakliyeli Malzemeler için, Yüklenicinin depolama alanından yüklenici tarafından nakli yapılmak suretiyle çalışma sahasına teslim edilecektir. Şehir merkezinden ilçe şefliklerinde çalışma sahası ortalama mesafe 30 km olarak dikkate alınmıştır. 30 km sonrası için yükleniciye ek nakliye ücreti ödenmeyecektir. 5.KISIM: Ocak Teslimi Malzemeler için, Yüklenicinin depolama sahası ihalenin her kısmına ilişkin (Fatsa) şehir merkezine 20km mesafeyi geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 20km üzeri her mesafe için nakliye hesabı yapılacak ve teklif bedelden kesilecektir. Nakliyeli Malzemeler için, Yüklenicinin depolama alanından yüklenici tarafından nakli yapılmak suretiyle çalışma sahasına teslim edilecektir. Şehir merkezinden ilçe şefliklerinde çalışma sahası ortalama mesafe 30 km olarak dikkate alınmıştır. 30 km sonrası için yükleniciye ek nakliye ücreti ödenmeyecektir. 6.KISIM: Ocak Teslimi Malzemeler için, Yüklenicinin depolama sahası ihalenin her kısmına ilişkin (Ünye) şehir merkezine 20km mesafeyi geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 20km üzeri her mesafe için nakliye hesabı yapılacak ve teklif bedelden kesilecektir. Nakliyeli Malzemeler için, Yüklenicinin depolama alanından yüklenici tarafından nakli yapılmak suretiyle çalışma sahasına teslim edilecektir. Şehir merkezinden ilçe şefliklerinde çalışma sahası ortalama mesafe 30 km olarak dikkate alınmıştır. 30 km sonrası için yükleniciye ek nakliye ücreti ödenmeyecektir. 7.KISIM: Altınordu İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi 1225 nolu sokak Altınordu/ORDU Fatsa İlçesi: Meşebükü Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Ambarı Fatsa/ORDU Ünye İlçesi: Cevizdere Mahallesi Söğütlüpınar Sokak No:4 Cevizdere Su Deposu Ünye/ORDU 8.KISIM: Altınordu İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi 1225 nolu sokak Altınordu/ORDU Fatsa İlçesi: Meşebükü Mahallesi OSKİ Genel Müdürlüğü Ambarı Fatsa/ORDU Ünye İlçesi: Cevizdere Mahallesi Söğütlüpınar Sokak No:4 Cevizdere Su Deposu Ünye/ORDU
ç) Süresi/teslim tarihi : 1.Kısım: Yüklenici ürünlerin tamamını Sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde teslim edecektir. 2.Kısım: Yüklenici ürünlerin tamamını Sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde teslim edecektir. 3.Kısım: Yüklenici ürünlerin tamamını Sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde teslim edecektir. 4.,5.,6.Kısım: 180 gün içerisinde İdarenin ihtiyacına binaen talepleri doğrultusunda peyderpey teslim alınacaktır. 7.Kısım: Teslimatlar sözleşme tarihinden itibaren 1. teslimat 30 takvim günü, 2. teslimat 1. teslimatın yapılmasına müteakiben 30 takvim günü içerisinde yapacaktır. Yüklenici teslimatın tamamını toplam 60 takvim günü içerisinde tamamlayacaktır. 8.Kısım: Yüklenici ürünlerin tamamını Sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.04.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : OSKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonu Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 Fatsa/ORDU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1.KISIM: PE 40 İçmesuyu Borusu için; TSEN 12201-2+A1
2.KISIM: PE 100 İçmesuyu Borusu için; TS EN 12201-2+A1
3.KISIM: Koruge Boru için; TS EN 13476-3+A1
7.KISIM: Preafabrik Beton Elemanları için; TS EN 1917
8.KISIM: Sfero Döküm Baca Kapağı içim; TS EN 124-2
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde Tek Sözleşmeye Bağlı 1.Kısım, 2.Kısım ve 3. Kısımlar  için,  İçmesuyu ve Kanalizasyon Borusu,  4.Kısım, 5.Kısım ve 6. Kısımlar için Ariyet (Agrega) Malzemesi, 7.Kısım için, Prefabrik Beton Elemanları, 8.Kısım için, Sfero Döküm Baca Kapağı  Mal Alım İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 


Telefon
04522330696
Faks
4522333100
E-Posta
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Şartname Bedeli
0,00
Doküman Teslim Yeri
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/