Fatsa ve Üst Bölgeler V Etap İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi


İlgili Müdürlük
OSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu
İhale Süreci Devam Ediyor
İhale Türü
Yapım İşi
İhale Usulü
Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati
13 Nisan 2021 Salı 10:30

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Fatsa ve Üst Bölgeler V Etap İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/169698
 
1-İdarenin
a) Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52400 FATSA/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 0(452) 233 0696 - 0(452) 777 3100
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Fatsa ve Üst Bölgeler V Etap İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kazı ve Dolgu, Muhtelif Çaplarda PE100 Boru ile 11.490 Metre İçmesuyu Hattı, 2 Adet Kaptaj, 250 Adet Abone ve Sanat Yapıları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çatalpınar / ORDU
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.04.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : OSKİ Genel Müdürlüğü Dolunay Mah. Dolunay Sok. No: 12 Zemin Kat İhale Salonu Fatsa/ORDU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan A-III (BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ) ve A-IV (İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ) Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60

 
 
İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI ASGARİ ORAN AZAMİ ORAN FİYAT DIŞI UNSUR PUANI
Ø 32 MM PE 100 10 ATÜ BORU TEMİN EDİLEREK TRENCHER(KANAL AÇMA MAKİNESİ) İLE 0,2 METRE GENİŞLİĞİNDE 1 METRE DERİNLİĞİNDE İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 3% 5% 2
Ø 63 MM PE 100 10 ATÜ BORU TEMİN EDİLEREK TRENCHER(KANAL AÇMA MAKİNESİ) İLE 0,2 METRE GENİŞLİĞİNDE 1 METRE DERİNLİĞİNDE İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 6% 9% 3
Ø 75 MM PE 100 10 ATÜ BORU TEMİN EDİLEREK TRENCHER(KANAL AÇMA MAKİNESİ) İLE 0,2 METRE GENİŞLİĞİNDE 1 METRE DERİNLİĞİNDE İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 8% 10% 5
Ø 160 MM PE 100 10 ATÜ BORU TEMİN EDİLEREK TRENCHER(KANAL AÇMA MAKİNESİ) İLE 0,4 METRE GENİŞLİĞİNDE 1 METRE DERİNLİĞİNDE İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 6% 9% 3
Ø 160 MM PE 100 16 ATÜ BORU TEMİN EDİLEREK TRENCHER(KANAL AÇMA MAKİNESİ) İLE 0,4 METRE GENİŞLİĞİNDE 1 METRE DERİNLİĞİNDE İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 6% 9% 3
Ø75 MM PE 100 10 ATÜ BORU İLE GERİ DOLGULU İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 5% 7% 2
Ø75 MM PE 100 16 ATÜ BORU İLE GERİ DOLGULU İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 2% 4% 2
Ø75 MM PE 100 10 ATÜ BORU İLE STABİLİZE DOLGULU İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 4% 6% 2
Ø160 MM PE 100 16 ATÜ VE Ø75 MM PE 100 10 ATÜ BORU İLE STABİLİZE DOLGULU İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 1% 2% 2
Ø160 MM PE 100 16 ATÜ VE Ø75 MM PE 100 16 ATÜ BORU İLE STABİLİZE DOLGULU İÇMESUYU HATTI YAPILMASI 2% 3% 2
ABONE HATTININ YAPILMASI (STABİLİZE MALZEME İLE) 5% 7% 2
SERVİS TE İLE VANANIN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI (ABONE BAĞLANTISI İÇİN) 7% 10% 4
TRANŞE ÜZERİ C25/30 YOL BETONU DÖKÜLMESİ 1% 2% 2
TİP TAHLİYE ODASI İNŞAATI YAPILMASI EKİPMANLARIN TEMİNİ VE MONTAJI 3% 5% 2
TİP VANTUZ ODASI İNŞAATI YAPILMASI EKİPMANLARIN TEMİNİ VE MONTAJI 3% 5% 2
YERİNDE DÖKÜM ŞEBEKE MASLAĞI İNŞAATININ YAPILMASI VE MEKANİK EKİPMANLARININ TEMİNİ VE MONTAJI 4% 6% 2
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Telefon
04522330696
Faks
04527773100
E-Posta
Şartname Bedeli
0,00
Doküman Teslim Yeri
OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52400 FATSA/ORDU