DN 20 mm'lik Mekanik Soğuk Su Sayacı ile DN 20 mm'lik Montajlı İç Mekanizma Grubu Mal Alımı


İlgili Müdürlük
OSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu
İhale Süreci Devam Ediyor
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Usulü
Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati
10 Ağustos 2021 Salı 10:00

MEKANİK SOĞUK SU SAYACI İLE İÇ MEKANİZMA GRUBU SATIN ALINACAKTIR
ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DN 20 mm'lik Mekanik Soğuk Su Sayacı ile DN 20 mm'lik Montajlı İç Mekanizma Grubu Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/375905
 
1-İdarenin
a) Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52400 FATSA/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4522330696 - 4527773100
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : DN 20 mm'lik Mekanik Soğuk Su Sayacı ile DN 20 mm'lik Montajlı İç Mekanizma Grubu Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM: 30.000 Adet DN 20 mm'lik Mekanik Soğuk Su Sayacı 2. KISIM: 20.000 Adet DN 20 mm'lik Montajlı İç Mekanizma Grubu Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : OSKİ Genel Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi 1225 nolu Sok. Altınordu/ORDU Ambarına
ç) Süresi/teslim tarihi : 1.KISIM: DN 20 mm'lik Mekanik Soğuk Su Sayacı 15.000 Adet olmak üzere 2 (iki) parti halinde teslim edilecektir. 1. Partinin teslimi sözleşme imzalanmasından 60 gün sonra, 2. Partinin teslimi ise, sözleşme imzalanmasından 180 gün sonra yapılacaktır. 2. KISIM: DN 20 mm'lik Montajlı İç Mekanizma Grubu Sözleşme tarihinden itibaren 35 gün sonra yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : OSKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonu Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 Fatsa/ORDU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1.KISIM ve 2.KISIM için; 
2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği doğrultusunda onaylanmış kuruluştan alınmış AT Tip Onay Belgesi
TSE veya Uluslararası kuruluşlardan alınmış TS EN ISO 4064-1 ve diğer ekleri standartlarına uygunluk belgesi (Geçerlilik süresi sözleşme süresinin bitiş tarihini kapsaması şartı ile TS EN 14154 belgelerini ve eklerinide kabul edilecektir.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. KISIM: Kamu ve Özel Sektörde Tek Sözleşmeye Bağlı Su Sayacı Mal Alım İşi Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
2. KISIM: Her türlü  Su  Sayacı iç mekanizma değişimi, bakımı, onarımı ve su sayacı satışı işleri  birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Telefon
04522330696
Faks
04527773100
E-Posta
@oski.gov.tr
Şartname Bedeli
0,00
Doküman Teslim Yeri
OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52400 FATSA/ORDU