MUHTELİF VANA, KOLAY TAMİR KELEPÇESİ VE HIRDAVAT MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ


İlgili Müdürlük
OSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu
İhale Süreci Devam Ediyor
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Usulü
Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati
10 Temmuz 2020 Cuma 10:00

MUHTELİF VANA, KOLAY TAMİR KELEPÇESİ VE HIRDAVAT MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ
ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Muhtelif Vana, Kolay Tamir Kelepçesi ve Hırdavat Malzemesi Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/278660
 
1-İdarenin
a) Adı : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52100 FATSA/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4522330696 - 4522330031
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Muhtelif Vana, Kolay Tamir Kelepçesi ve Hırdavat Malzemesi Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kısım 345 Kalem Muhtelif Vana, Kolay Tamir Kelepçesi ve Hırdavat Malzemesi Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kısımların tamamı aşağıda yazılı adrese teslim edilecektir. Altınordu İlçesi : Cumhuriyet Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi 1225 nolu sok. Altınordu/ORDU Fatsa İlçesi : Meşebükü Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü Anbarı Fatsa/ordu Ünye İlçesi .: Cevizdere Mah. Söğütpınar Sok. No.4 Cevizdere Su Deposu Ünye/ORDU adreslerine yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde malzemelerin tamamı İdareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : OSKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonu Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 Fatsa/ORDU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
2.Kısım için: TS EN 10217-1     TS EN 1092-1
3.Kısım için: TS 5    TS 59   TS 60     TS3794      TS 3796
4.Kısım için: TS EN 149+A1    TS EN 136
5.Kısım için: TS EN 1563    TS EN 1171
6.Kısım için: TS 526 EN 1563  
7.Kısım için: TS EN 12288
 
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1., 2., 5., 6., ve 7.KISIMLAR için: Kamu veya Özel Sektörde Tek Sözleşmeye Bağlı  Kolay Tamir Kelepçesi, Manşon, Çelik Boru, Çelik Flanş, Çekvalf, Vana ve Vantuz  Malzemesi Mal Alım İşİ Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
3.KISIM için: Kamu veya Özel Sektörde Tek Sözleşmeye Bağlı Hırdavat Malzemesi Mal Alım İşİ Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.KISIM için: Kamu veya Özel Sektörde Tek Sözleşmeye Bağlı Güvenlik Malzemesi Mal Alım İşİ Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Telefon
4522330696
Faks
4522330031
E-Posta
destek@oski.gov.tr
Şartname Bedeli
0,00
Doküman Teslim Yeri
OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Dolunay Mahallesi Dolunay Sokak No:12 52100 FATSA/ORDU