İÇMESUYU VE ATIKSU BORU VE EK PARÇALARI MAL ALIM İŞİ


İlgili Müdürlük
OSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu
İhale Süreci Devam Ediyor
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Usulü
Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati
14 Mart 2018 Çarşamba 14:00

İlan Bilgileri
İlan Süresi : 28
Yasal Kapsam : 13/a
Kalan Süre : İlanınızın yayımlanması için kalan süre 9 gündür.
 
MUHTELİF ÇAPLARDA İÇMESUYU VE ATIKSU BORU VE EK PARÇALARI MAL ALIM İŞİ
ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF ÇAPLARDA İÇMESUYU VE ATIKSU BORU VE EK PARÇALARI MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/41117
 
1-İdarenin
a) Adresi : DURUGÖL MAH. ATATÜRK BULVARI 449 52100 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4522330696 - 4527773100
c) Elektronik Posta Adresi : yatiriminsaat@oski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MUHTELİF ÇAPLARDA İÇMESUYU VE ATIKSU BORU VE EK PARÇALARI MAL ALIM İŞİ 9 KISIM, 446 KALEM İŞ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : OSKİ Genel Müdürlüğü 1.-2.-3.-5.-6.-7.-8. ve 9.Kısımlar İçmesuyu ve Kanal Şube Müdürlüğü için:Karapınar Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü 80. Yıl Cumhuriyet Arıtma Tesisi Altınordu/ORDU Altınordı Şube Müdürlüğü için : Karapınar Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü 80. Yıl Cumhuriyet Arıtma Tesisi Altınordu/ORDU Fatsa Şube Müdürlüğü için: Gölbaşı Mah. Asfalt Cad. OSKİ Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Fatsa/ORDU Ünye Şube Müdürlüğü için: Nuriye Mah. Cevizdere Mevkii Cevizdere Su Deposu Ünye/ORDU 4. KISIM: Altınordu İlçesi: Karapınar Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü 80. Yıl Cumhuriyet Arıtma Tesisi Altınordu/ORDU
c) Teslim tarihi : OSKİ Genel Müdürlüğü 1.-2.-3.-5.-6.-7.-8. ve 9.Kısımlar İçmesuyu ve Kanal Şube Müdürlüğü için:Karapınar Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü 80. Yıl Cumhuriyet Arıtma Tesisi Altınordu/ORDU Altınordı Şube Müdürlüğü için : Karapınar Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü 80. Yıl Cumhuriyet Arıtma Tesisi Altınordu/ORDU Fatsa Şube Müdürlüğü için: Gölbaşı Mah. Asfalt Cad. OSKİ Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Fatsa/ORDU Ünye Şube Müdürlüğü için: Nuriye Mah. Cevizdere Mevkii Cevizdere Su Deposu Ünye/ORDU 4. KISIM: Altınordu İlçesi: Karapınar Mah. OSKİ Genel Müdürlüğü 80. Yıl Cumhuriyet Arıtma Tesisi Altınordu/ORDU

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulv. No: 453 Altınordu/ORDU
b) Tarihi ve saati : 14.03.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1. Kısım için: TS EN 12201-2+A1
2. Kısım için: TS EN 12201-2+A1 
3. Kısım için: TS EN 13476-3+A1 ve TS EN 681-1
4. Kısım için: TS EN 13476-3+A1 veya TS 12132
5. Kısım için. TS EN 1452-2 ve TS EN 1452-3
6. Kısım için: TE EN 1329-1
7. Kısım için: TS EN 12201-3+A1
8. Kısım için: TS 11 EN 10242, TS EN 12288 ve TS EN 13828
9. Kısım için: TS ISO 17885
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde Tek Sözleşmeye Bağlı  İÇMESUYU VE ATIKSU BORU VE EK PARÇALARI  Mal Alım İşi Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulv. No: 453 Altınordu/ORDU adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulv. No: 453 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Telefon
4522330696
Faks
4527773100
E-Posta
yatiriminsaat@oski.gov.tr
Şartname Bedeli
100,00
Doküman Teslim Yeri
OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Durugöl Mah. Atatürk Bulv. No: 453 Altınordu/ORDU